ផ្ញើសេចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ឡើងវិញ

កំហុស 1 ពិនិត្យឡើងវិញ:

  • Confirmation token translation missing: km.activerecord.errors.models.user.attributes.confirmation_token.blank